Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het werk van Rainbow Advies, Training en Coaching (Rainbow ATC) en op de websites www.rainbowatc.nl, www.studiekeuzehulp.org en www.beroepskeuzehulp.org die zijn gemaakt in opdracht van Rainbow ATC.

Rainbow ATC verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld. Wij delen uw gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden die door u aan ons zijn toevertrouwd. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Uitgangspunten

De manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens voldoet aan de uitgangspunten van de AVG.

 1. Rechtmatigheid en doelbinding
 • Wij slaan persoonsgegevens op die nodig zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden en voor het versturen van facturen, het afhandelen van betalingen, andere administratieve correspondentie, het kunnen bellen of e-mailen met de klant indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ook slaan wij persoonsgegevens op om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief, om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Gegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden.
 • Gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig. De gegevens van klanten waar wij geen diensten meer voor verrichten en waarvan de overeenkomst is gestopt, worden na maximaal 3 jaar verwijderd uit onze systemen. Gegevens van personen die geen klant van ons zijn, worden na uiterlijk 2 jaar verwijderd. Uitzondering hierop zijn de aantekeningen en evaluaties van medewerkers van opdrachtgevers rondom lesbezoeken/beoordelingen. Deze worden direct verwijderd nadat deze beveiligd en ondertekend gemaild zijn aan zowel de instructeur/trainer als aan de opdracht gevende organisatie(s). Andere uitzondering zijn de offertes en facturen. In verband met de wettelijke bewaartermijn voor de Belastingdienst rondom inkomsten- en omzetbelasting, worden deze 7 jaar bewaard.
 1. Transparantie
 • De gegevens die wij verwerken kunnen altijd opgevraagd worden.
 • Wij kunnen aantonen welke maatregelen door ons zijn getroffen om aan de AVG te voldoen.
 1. Juistheid
 • Wij zorgen er voor dat we de juiste gegevens van betrokkenen opslaan en zullen deze (laten) controleren als dat nodig is.
 1. Bescherming
 • Gegevens worden altijd digitaal opgeslagen op servers met een beveiligde, versleutelde SSL verbinding.
 • De toegang tot deze gegevens is beveiligd met gebruikersnaam en een veilig wachtwoord. In veel gevallen werkt gebruikerstoegang met tweevoudige verificatie.
 • Er worden regelmatige back-ups gemaakt zodat gegevens bij een calamiteit niet verloren gaan.
 • Alleen medewerkers of leveranciers of onderaannemers van Rainbow ATC hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Toepasselijkheid

Dit privacy beleid is van toepassing op:

 • Gegevens die ingevuld worden op het online formulier van de website www.rainbowatc.nl, www.beroepskeuzehulp.org, www.studiekeuzehulp.org (uw naam, uw e-mail, uw telefoonnummer, uw opmerkingen, indien van toepassing de naam van de door u gekozen adviseur) of gegevens die via post of reguliere e-mail aan ons toegestuurd worden.
 • De website van Rainbow ATC maakt gebruik van cookies. De gegevens die hiermee verzameld worden, helpen om de website gebruikersvriendelijker te maken en om inzicht te krijgen in onze website bezoekers. De verzamelde gegevens zijn anoniem. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.
 • Gegevens van klanten waarvoor wij werkzaamheden verrichten. Dit zijn de volgende gegevens:
  • Voornaam, achternaam
  • Email
  • Telefoonnummer, mobiele nummer

Indien relevant:

  • Adres
  • Postcode, woonplaats
  • Skypenaam
  • Website URL
  • Bankrekening
  • Curriculum Vitae
  • (Persoonlijkheids)onderzoeken en assessments
  • Evaluatieformulieren (door de klant ingevuld of door de lesbezoekers ingevuld met tops en tips voor instructeurs van de opdrachtgever)
  • Naam van de door u gekozen adviseur

Verwerking

Persoonsgegevens worden door Rainbow ATC gebruikt voor de volgende verwerkingen:

 • (Voorbereiden van) (terugkoppel)gesprekken (persoonlijk, skype, chat, mail)
 • Analyseren van resultaten van (persoonlijkheids)onderzoeken
 • Geven van feedback aan klanten en/of opdrachtgevers
 • Communicatie over diensten, werkzaamheden of overige informatie die van direct belang is voor de werking van diensten of producten die wij leveren
 • Communicatie over ontwikkelingen op ons vakgebied die van belang kunnen zijn voor onze klanten via een nieuwsbrief of per mail
 • Bijhouden van presentie en evaluatie bij trainingen en/of gesprekken
 • Het versturen van offertes en facturen
 • Bijhouden van de klantenadministratie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u vindt of vermoedt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rainbowatc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 • Rainbow Advies, Training en Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rainbow Advies, Training en Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door uw genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rainbowatc.nl.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 • Rainbow Advies, Training en Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Nieuwsbrieven

 • We horen het ook graag wanneer u niet langer nieuwsbrieven wilt ontvangen van Rainbow ATC. Dit kan via info@rainbowatc.nl of via de afmeldings-link in de nieuwsbrief.

Updates

 • De privacyverklaring wordt regelmatig geüpdatet. U kunt de meest actuele versie opvragen via info@rainbowatc.nl